logo

Služby


Bezplatná služba zákazníkům

Uvažujete o vytápění nebo klimatizaci objektu?
Dodejte nám prosím (faxem, e-mailem) základní údaje o objektu, který má být vytápěn nebo klimatizován a my Vám nejpozději do 2 dnů zašleme cenovou nabídku, popř. včetně návrhu technického řešení.
 
Projekt – montáž

Nabízíme vypracování projektové dokumentace otopného, klimatizačního nebo vzduchotechnického systému včetně přípravy dokumentů ke stavebnímu řízení. Vše za bezkonkurenční ceny!
Pro montáž Vám zajistíme v blízkosti Vašeho sídla kvalitní a spolehlivou montážní firmu, která Vám rovněž zajistí případné servisní služby.

Záruční opravy a servis

Záruční opravu zákazníků v blízkosti sídla dovozce ACCORRONI CZ spol. s r.o. zajistí naše servisní služba do 24 hodin od oznámení případné závady. Vzdálenějším zákazníkům zajistí tuto opravu autorizované servisní středisko nejbližší sídlu zákazníka.
Podrobnosti o platnosti záruky najde zákazník na Záručním listu, popř. v kapitole „Záruka - Záruční podmínky“ na této stránce.

Mimozáruční opravy a pravidelné prohlídky provádí rovněž naše servisní služba, popř. autorizované servisní středisko nejbližší sídlu zákazníka, v nejkratším termínu dle dohody se zákazníkem.

Servisní zásahy jsou řízeny dispečerem servisního oddělení.
Kontakt: obchod@accorroni-cz.cz

Záruka, záruční podmínky

Na bezvadnou funkci výrobku vyznačeného v záručním listu poskytujeme zákonnou záruku ve smyslu § 2113 - § 2117 OZ. Průkazem práva na případné bezplatné záruční opravy je záruční list. Pro poskytnutí záruky v délce 24 měsíců od data uvedení do provozu ve smyslu § 2115 OZ předá uživateli servisní technik uvádějící spotřebič do provozu řádně vyplněný EVIDENČNÍ FORMULÁŘ ZARUČNÍHO LISTU včetně data zahájení provozu spotřebiče. Případné záruční opravy včetně výměny vadných součástek budou uživateli provedeny bezplatně po předložení platného záručního listu.    
    
Záruční lhůty

Dále společnost ACCORRONI CZ poskytuje prodlouženou záruku v délce 5 let na tyto součásti: HOŘÁKY, SPALOVACÍ KOMORY A VÝMĚNÍKY TEPLA.
     
Záruku na montáž u všech výrobků ACCORRONI přejímáme pouze v případě provedení montážních prací a dodaných montážních prvků (potrubí, vzduchotechniky, elektroinstalace pod.) a jsou-li tyto části předmětem dodávky ACCORRONI CZ a pokud byl projekt i vlastní montáž prokazatelně konzultovány a provedeny podle dispozic Technické kanceláře výhradního dovozce a podle pokynů v návodu dodaném se zařízením.       

Záruka zaniká    
-pokud nebude předložen řádně vyplněný záruční list, případně Evidenční formulář záručního listu s potvrzeným datem uvedení přístroje do provozu
-nešetrnou manipulací se zařízením při tuzemské přepravě, skladování nebo montáži
-nedodržením zákonů, norem a předpisů vztahujících se k montáži, provozu a údržbě
-uvedením do provozu neoprávněnou osobou mimo seznam autorizovaných servisních středisek a techniků
-pokud bude závada funkce nebo celistvosti zařízení způsobena cizími vlivy (kupř. poruchy v napájecí síti, nevhodné provozní podmínky, užívání v rozporu s návody a pokyny výrobce/dovozce, neoprávněnými nebo neodbornými zásahy do instalace nebo do přístroje)
-použitím jiného paliva nebo zdroje energie, než na který je spotřebič určen
-prostým uplynutím záruční doby    
     
Záruční lhůta se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek od data oznámení závady prokazatelně mimo provoz nebo předán k dílenské záruční opravě.

Záruka se nevztahuje na žárovky, zářivky, signální LED-diody a pojistky, jsou-li součástí zařízení.

Zjistí-li servisní technik závadu nespadající do záruky podle uvedených záručních podmínek, veškeré náklady spojené s opravou zařízení hradí uživatel.  

 

Obchodní podmínky pro odběratele

Obchodní slevy budou součástí uzavřené obchodní smlouvy, případně mohou být zvýšeny  o dalších 5% za podmínek zachování stability odběru v čase, tzn. pravidelný nejmenší čtvrtletní odběr v objemu 1.000.000 Kč v ceníkových cenách dle ceníku ACCORRONI CZ. Uvedená obchodní sleva bude odběrateli poskytnuta souhrnně za roční období zpětně k datu 15. dne v měsíci výročí podpisu odběratelské smlouvy.


Zálohy, platby

Po obdržení  objednávky Vám obratem vystavíme  zálohovou fakturu  ve výši 60% hodnoty objednaného zboží včetně DPH. Objednávka je považována za závaznou po úhradě zálohy.
Doplatek je splatný při převzetí zboží, pokud nebude písemně sjednáno jinak.

Náhradní díly pro záruční opravy: buď je partner nakoupí se slevou na sklad, eventuelně vadné díly odkoupíme zpět za 100% ceny, takže mu sleva zůstává, anebo je vyměníme kus za kus.


Obchodní provize

PROVIZE za konzultace na podporu projektu
Autorovi projektu, do kterého jsou zahrnuty jako součást řešení námi dodávaná zařízení a řešení je s námi  předem konzultováno a registrováno, přiznáváme v tom případě provizi v závislosti na objemu konkrétní dodávky provize v následující výši:

- 2% při dodávce v objemu do 500.000 Kč

- 3% při dodávce v objemu do 1.000.000 Kč

- 5% při dodávce v objemu nad 1.000.000 Kč

PROVIZE za záměnu zařízení původně navrhovaná v projektu
Montážní organizaci, která zajistí záměnu konkurenčních zařízení původně v projektu navržených za výrobky ACCORRONI, náleží kromě příslušných obchodních slev provize uvedená v předchozím odstavci ve výši podle skutečného odběru zboží. Záměna musí být prokázána předložením původní projektové dokumentace.
Provize projektantovi, popř. při záměně montážní organizaci, se stanovuje z objemu  jednorázového nákupu zboží po odpočtu příslušné obchodní slevy. V obou případech lze provizi nárokovat teprve po finančním uzavření případu, nejpozději však do 6 měsíců od tohoto data.  
 

ACCORRONI CZ spol. s r.o., ZLÍN

 

 


Naše projekty

DEN BRAVEN Czech and Slovak a.s.

Vytápění centrálního skladu v Úvalně. Den Braven je přední světový producent tmelů, silikonům montážních pěn a mnoha dalších chytrých systémových řešení ve stavebnictví i průmyslu.

LETOVICKÉ STROJÍRNY, s.r.o.

LS patří mezi významné strojírenské výrobce a dodavatele v segmentu výroby a dodávek dílů, svařovaných sestav a montovaných skupin pro výrobce zemědělské, dopravní a manipulační techniky. Zařízení ACCORRONI RPE zajišťuje chlazení technologie kataforézní linky.

D PLAST a.s.

Výrobní a vývojový program společnosti je zaměřen na výrobu past, granulátů, trubek, hadic vytlačovaných profilů pro potravinářský průmysl, stavebnictví, strojírenství, automobilový průmysl a spotřební odvětví.

PRECIOSA, a.s.

Závod v Liberci je tradiční strojírenská firma dlouhodobě se zabývající výrobou sklářských jednoúčelových strojů, náhradních dílů a další strojírenskou výrobu. Chladič a tepelné čerpadlo ACCORRONI HPE zajišťuje úpravu teploty vody v technologickém celku.